Privacybeleid

Privacyverklaring Struktoreg

BE0416.450.989

Bescherming van persoonsgegevens

Struktoreg hecht een groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren,

ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: klantenbeheer, boekhouding, communicatiegegevens enkel om in contact te treden, nieuwsbrieven, persoonlijke aanbiedingen, promoties en voor beveiliging.

De persoonsgegevens die je via de website verstrekt in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening worden zorgvuldig verwerkt.

In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe Struktoreg omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die men via de website of in zijn algemeenheid aan ons verstrekt, worden veilig door Struktoreg, Desguinlei 166 bus 2, 2018 Antwerpen verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming

(AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’). Struktoreg verwerkt de persoonsgegevens enkel voor de doeleinden waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dat dit nodig is.

Struktoreg verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, boekhouding, nieuwsbrieven en persoonlijke aanbiedingen of promoties), als ook

om de beveiliging van bedrijfsgegevens en personen (o.a. gebruikersnaam en wachtwoord, monitoring, …) te garanderen en voor communicatieredenen (om in contact te treden met klant vanop afstand, telefonisch, per email,…..).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

(a) toestemming;

(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;

(f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Doorgifte aan derden

Enkel indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks

met Struktoreg verbonden zijn (Leveranciers) of met enige andere partner van Struktoreg (Medewerkers).

Struktoreg garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

Men heeft te allen tijde recht op inzage van zijn eigen persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze (laten) verwijderen, de verwerking ervan (laten) beperken of bezwaar maken tegen de verwerking van deze

persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van de profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft men het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om:

Men heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en ‘cookies’ op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op

de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Alle gegevens over surfgedrag kunnen door Struktoreg herleid worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. Struktoreg geeft deze gegevens niet door aan andere organisaties.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de

Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover

deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook ,Instagram, Linkedin en Twitter

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Instagram, Linkedin en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram, Linkedin en

Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram, Linkedin en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen, die zij met de bezorgde code verwerken.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de bestaande regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).